Piątek, 21 września 2018

Cambridge ESOL

Cambridge PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET)

Egzamin Cambridge English: Pet, znany również jako Preliminary English Test (PET), to kwalifikacje na poziomie średnio zaawansowanym, B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEF). Zdanie egzaminu pokazuje, że potrafisz komunikować się w języku angielskim w szkole, pracy czy na wakacjach.

Egzamin wymaga od zdającego umiejętności radzenia sobie w sytuacjach życia codziennego, umiejętności zrozumienia prostych tekstów i artykułów, umiejętności pisania listów na powszechnie znane tematy, umiejętności robienia notatek, na przykład na spotkaniu biznesowym.

Dlaczego PET?

PET jest jednym z najpopularniejszych egzaminów Cambridge ESOL. PET jest uznawany przez wielu pracodawców i różne instytucje edukacyjne na świecie. Egzamin PET testuje praktyczną znajomość języka angielskiego na poziomie średnio-zaawansowanym i sprawdza wszystkie 4 umiejętności językowe - czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie. Oceniana jest także znajomość gramatyki i słownictwa, sprawdzana przy pomocy materiałów zaczerpniętych z sytuacji życia codziennego. PET to egzamin, który pozwala na oswojenie się z formatem egzaminu międzynarodowego i określenie swoich mocnych i słabych stron. Sukces na egzaminie PET może zachęcić do dalszego podnoszenia i rozwijania swoich umiejętności językowych oraz zdawania egzaminów Cambridge ESOL o wyższym stopniu trudności (np. FCE lub CEA).

Każdy kandydat otrzymuje raport pokazujący wyniki uzyskane z poszczególnych części egzaminu. Jeżeli zdasz egzamin, otrzymasz certyfikat przyznawany przez University of Cambridge ESOL Examinations, ważny przez całe życie.

Z jakich części składa się egzamin PET?

Egzamin PET składa się z trzech części:

  • Czytanie (Reading) i Pisanie (Writing)
  • Rozumienie ze słuchu (Listening)
  • Mówienie (Speaking)
Czytanie i pisanie 1 godzina 30 minut

W tej części egzaminu sprawdzana jest umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów pochodzących z różnego typu tablic informacyjnych, broszur i prasy. Kandydat powinien być w stanie zrozumieć główne przesłanie tekstu i sposób w jaki wpływa on na czytelnika, a także umieć poradzić sobie z nieznanym słownictwem i strukturami gramatycznymi.
Ćwiczenia jakie występują w tej części egzaminu to: wybieranie jednej z kilku podanych odpowiedzi, uzupełnianie luk w tekście, dopasowywanie do siebie fragmentów tekstu, rozumienie tekstu czytanego i wykonywanie zadań typu: prawda/fałsz/brak informacji.
W części pisemnej kandydat wpisuje pojedyncze słowa, uzupełnia tekst i pisze dwie wypowiedzi. Pierwsza, to krótki tekst użytkowy np. pocztówka lub notatka zawierający 35-45 słów. Konieczne jest przekazanie 3 informacji. Dłuższa wypowiedź wymaga od kandydata napisania listu prywatnego lub opowiadania w ok. 100 słowach.

Słuchanie 30 minut

W tej części egzaminu sprawdzana jest umiejętność rozumienia języka mówionego. Oceniane jest rozumienie głównego przekazu nagranych materiałów, takich jak ogłoszenia, dialogi. Kandydat powinien nie tylko rozumieć treść nagrań, ale także być w stanie odczytać postawy i intencje osób wypowiadających się. Wszystkie nagrania zostały nagrane w umiarkowanym tempie i odtwarzane są dwukrotnie. Oceniana jest zarówno umiejętność wyłowienia szczegółowych informacji jak i zrozumienia ogólnego sensu słuchanych fragmentów. Zadania, które należy rozwiązać w tej części egzaminu polegają na wybraniu właściwej odpowiedzi przedstawionej w formie obrazkowej, wybraniu jednej z kilku podanych odpowiedzi, uzupełnianiu luk w tekście i zaznaczeniu prawdziwych/nieprawdziwych zdań w oparciu o dłuższy dialog.

Mówienie 10-12 minut

W tej części egzaminu bierze udział egzaminator i dwóch zdających. Zadania, które należy rozwiązać w tej części egzaminu polegają na udzieleniu odpowiedzi na pytania egzaminatora dotyczące życia codziennego minionych wydarzeń z życia i planów na przyszłość. Kolejna część to rozmowa obu zdających na podstawie otrzymanych od egzaminatora ilustracji, gdzie oprócz słownictwa i gramatyki oceniana jest także sprawność komunikowania się z innymi (zapraszanie, wyrażanie opinii, podejmowanie wyborów). Trzeci etap to wypowiedź w formie monologu na podstawie ilustracji otrzymanej od egzaminatora. W ostatniej części kandydaci rozmawiają na temat swoich zainteresowań, preferencji, doświadczeń, zwyczajów nawiązują do tematu wygłoszonego wcześniej monologu.

Współpraca

Egzaminy