Piątek, 21 września 2018

Cambridge ESOL

Cambridge KEY ENGLISH TEST (KET)

Egzamin Cambridge English: Key, znany również jako Key English Test (KET), to kwalifikacje na poziomie podstawowym, A2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEF). Zdanie egzaminu pokazuje, że potrafisz komunikować się w języku angielskim w prostych sytuacjach.
Aby zdać egzamin, kandydat powinien mieć za sobą około 250 godzin nauki oraz znać angielski w mowie i piśmie na poziomie podstawowym. Egzamin KET to pierwszy krok w budowaniu kompetencji językowych dla celów przyszłej kariery lub studiów. Osoba zainteresowana tym rodzajem egzaminu powinien umieć: zadawać i odpowiadać na pytania o sobie i innych ludziach, rozumieć ogłoszenia i instrukcje podawane przez osoby mówiące wolno i wyraźnie, wyrazić swoją opinię na temat wcześniej przeczytanych artykułów czy usłyszanych wypowiedzi.

Dlaczego KET?

Egzamin KET testuje praktyczną znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym i sprawdza wszystkie cztery umiejętności językowe - czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie. Oceniana jest także znajomość gramatyki i słownictwa, sprawdzana przy pomocy materiałów zaczerpniętych z sytuacji życia codziennego.
KET niewątpliwie pomoże kandydatowi w ocenie jego postępów w nauce języka angielskiego. Zdający ma możliwość zapoznania się z formatem egzaminów Cambridge, co ułatwi zdawanie egzaminów na wyższych poziomach zaawansowania (np. PET lub FCE) w przyszłości.
Każdy kandydat otrzymuje raport pokazujący wyniki uzyskane z poszczególnych części egzaminu. Jeżeli zdasz egzamin, otrzymasz certyfikat przyznawany przez University of Cambridge ESOL Examinations, ważny przez całe życie.

Z jakich części składa się egzamin KET?

Egzamin KET składa się z trzech części:

  • Czytanie (Reading) i Pisanie (Writing)
  • Rozumienie ze słuchu (Listening)
  • Mówienie (Speaking)
Czytanie i pisanie 1 godzina 10 minut

W tej części egzaminu sprawdzana jest umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów pochodzących z różnego typu tablic informacyjnych, broszur i prasy. Kandydat powinien być w stanie zrozumieć główne przesłanie tekstu i poradzić sobie z nieznanym słownictwem i strukturami gramatycznymi.
W części pisemnej kandydat wpisuje pojedyncze słowa, uzupełnia tekst i pisze dłuższą wypowiedź (25-35 słów).
Ćwiczenia jakie występują w tej części egzaminu to: wybieranie jednej z kilku podanych odpowiedzi, uzupełnianie luk w tekście, dopasowywanie do siebie fragmentów tekstu, rozumienie tekstu czytanego i wykonywanie zadań typu: prawda/fałsz/brak informacji. Napisanie krótkiej wypowiedzi zgodnie z treścią polecenia lub podanego tekstu.

Słuchanie 30 minut

W tej części egzaminu sprawdzana jest umiejętność rozumienia języka mówionego. Oceniane jest rozumienie głównego przekazu nagranych materiałów, takich jak ogłoszenia, monologi. Wszystkie nagrania zostały nagrane w umiarkowanym tempie i odtwarzane są dwukrotnie. Oceniana jest zarówno umiejętność wyłowienia szczegółowych informacji jak i zrozumienia ogólnego sensu słuchanych fragmentów. Zadania, które należy rozwiązać w tej części egzaminu polegają na wybraniu właściwej ilustracji będącej odpowiedzią na pytanie, wybraniu jednej z kilku podanych odpowiedzi, uzupełnianiu luk w tekście i dopasowywaniu wypowiedzi do sytuacji.

Mówienie 8-10 minut

W tej części egzaminu bierze udział egzaminator i dwóch zdających. Każdy z kandydatów powinien być w stanie zadawać i odpowiadać na proste pytania dotyczące swojego życia, rzeczy, które lubi i których nie lubi. Pierwsza etap udzielenie odpowiedzi na pytania egzaminatora dotyczące życia codziennego (szkoła, praca, hobby, miasto rodzinne), minionych wydarzeń z życia i planów na przyszłość. Druga część to rozmowa obu zdających na podstawie otrzymanych od egzaminatora ilustracji, gdzie oprócz słownictwa i gramatyki oceniana jest także sprawność komunikowania się z innymi.

Współpraca

Egzaminy