Piątek, 21 września 2018

Cambridge ESOL

CERIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE)

Egzamin CPE sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEF). Jeżeli Twoja znajomość języka angielskiego pozwala Ci swobodnie posługiwać się nim w większości sytuacji i zarazem jest porównywalna do poziomu znajomości języka angielskiego u wykształconej osoby, dla której język angielski jest językiem ojczystym, to egzamin CPE jest adresowany do Ciebie.

Zdanie egzaminu na tak wysokim poziome jest dla osoby uczącej się języka angielskiego ogromnym osiągnięciem.

Dlaczego CPE?

CPE jest prestiżowym egzaminem z języka angielskiego. Egzamin CPE testuje praktyczną znajomość języka angielskiego na najwyższym poziomie zaawansowania i sprawdza wszystkie umiejętności językowe - czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie. Oceniana jest także znajomość gramatyki i słownictwa, sprawdzana przy pomocy materiałów zaczerpniętych z sytuacji życia codziennego.

Posiadanie certyfikatu CPE świadczy o tym, że znasz biegle język angielski i możesz studiować na uczelni wyższej z angielskim językiem wykładowym lub możesz swobodnie używać języka angielskiego w pracy, w której znajomość tego języka jest nieodzowna (np. w takich kontekstach jak biznes, medycyna czy inżynieria.)

Egzamin CPE oparty jest na realistycznych zadaniach i testuje praktyczną znajomość języka angielskiego. Posiadacz certyfikatu CPE potrafi biegle używać języka angielskiego praktycznie w każdej sytuacji. CPE cieszy się uznaniem tysięcy pracodawców i instytucji edukacyjnych na całym świecie. Posiadacz certyfikatu CPE może studiować na uczelniach anglojęzycznych. Łatwiej też znajdzie wymarzoną pracę

Każdy kandydat otrzymuje raport pokazujący wyniki uzyskane na poszczególnych częściach egzaminu. Jeżeli zdasz egzamin, otrzymasz certyfikat przyznawany przez University of Cambridge ESOL Examinations, ważny przez całe życie.

Z jakich części składa się egzamin CPE?

Egzamin CPE składa się z czterech części:

  • Czytanie (Reading) i Use of English (Stosowanie struktur językowych)
  • Pisanie (Writing)
  • Rozumienie ze słuchu (Listening)
  • Mówienie (Speaking)
Czytanie i stosowanie struktur językowych 1 godzina 30 minut

W tej części egzaminu sprawdzana jest umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów pochodzących z różnego typu utworów literackich,prasy i publikacji nieliterackich. Zdający powinni wykazać, że w pełni rozumieją czytane teksty - na poziomie poszczególnych słów, wyrażeń, zdań, akapitów, a także, że w pełni rozumieją tekst jako całość. W części gramatycznej trzeba się wykazać umiejętnością posługiwania się językiem angielskim poprzez uzupełnianie brakujących słów i wyrażeń w tekście, przekształcanie zdań i zwrotów, udzielanie odpowiedzi na pytania i pisanie krótkiego podsumowania.

Pisanie 2 godziny

W tej części egzaminu należy napisać dwie prace, które powinny zawierać po ok. 300-350 słów. Mogą to być takie teksty jak listy, artykuły, raporty lub recenzje. Polecenia egzaminacyjne precyzują cel i odbiorcę pracy.

Słuchanie, 40 minut

W tej części sprawdzana jest umiejętność rozumienia języka mówionego w różnych sytuacja życiowych. Występują tu takie typy nagrań jak: wywiady, dyskusje, wykłady i rozmowy. Ta część testu sprawdza umiejętność wyławiania potrzebnych informacji z teksów mówionych, i rozumienia postaw i opinii reprezentowanych przez postacie występujące w nagraniach.

Mówienie 19 minut

W tej części egzaminu bierze udział dwóch egzaminatorów i dwóch zdających. Jeden egzaminator zadaje pytania zdającym, drugi przysłuchuje się rozmowie. Pierwszy etap to towarzyska rozmowa każdego z kandydatów z egzaminatorem na tematy ogólne. W drugiej części kandydaci rozmawiają ze sobą na temat przedstawionych im zdjęć, a w trzeciej każdy z kandydatów otrzymuje temat do przedyskutowania z drugim kandydatem.

Współpraca

Egzaminy