Piątek, 21 września 2018

Cambridge ESOL

CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE)

Egzamin CAE sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEF). Jeżeli Twoja znajomość języka angielskiego pozwala Ci swobodnie posługiwać się nim w większości sytuacji, w kontekście zawodowym i towarzyskim, a także na studiach wyższych, to egzamin CAE jest dla Ciebie.

Pomimo, że poziom znajomości języka angielskiego wymagany od kandydatów zdających CAE nie jest aż tak wysoki, jak w przypadku egzaminu CPE, to osoby zdające CAE muszą się wykazać umiejętnością swobodnego posługiwania się językiem angielskim, w większości sytuacji na jakie napotykają się w życiu.

Dlaczego CAE?

Egzamin CAE testuje praktyczną znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym i sprawdza wszystkie 4 umiejętności językowe - czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie. Oceniana jest także znajomość gramatyki i słownictwa, sprawdzana przy pomocy materiałów zaczerpniętych z sytuacji życia codziennego. Posiadanie certyfikatu CAE świadczy o tym, że znasz angielski w stopniu wystarczającym, aby studiować na uczelni wyższej z angielskim językiem wykładowym lub możesz swobodnie używać języka angielskiego w pracy, w której znajomość tego języka jest nieodzowna (np. w takich kontekstach jak biznes, medycyna czy inżynieria.) Egzamin CAE oparty jest na realistycznych zadaniach i testuje praktyczną znajomość języka angielskiego. Posiadacz certyfikatu CAE potrafi używać języka angielskiego w bardzo szerokim zakresie - może swobodnie brać aktywny udział w spotkaniach i dyskusjach, potrafi jasno wyrażać swoje opinie, rozumie skomplikowane teksty, między innymi korespondencję biznesową i raporty.

CAE cieszy się uznaniem wielu pracodawców i różnych instytucji edukacyjnych na całym świecie. Posiadacz certyfikatu CAE na ułatwiony wstęp na uczelnie anglojęzyczne. Łatwiej też znajdzie wymarzoną pracę. CAE pomoże Ci w ocenie Twoich postępów w nauce języka angielskiego. Uzyskanie certyfikatu CAE ułatwi Ci w zdawanie prestiżowego egzaminu CPE w przyszłości.

Każdy kandydat otrzymuje raport pokazujący wyniki uzyskane na poszczególnych częściach egzaminu. Jeżeli zdasz egzamin, otrzymasz certyfikat przyznawany przez University of Cambridge ESOL Examinations, ważny przez całe życie.

Z jakich części składa się egzamin CAE?

Egzamin CAE składa się z czterech części:

  • Czytanie (Reading) i Use of English (Stosowanie struktur językowych)
  • Pisanie (Writing)
  • Rozumienie ze słuchu (Listening)
  • Mówienie (Speaking)
Czytanie i Stosowanie struktur językowych  1 godzina 30 minut

W tej części egzaminu sprawdzana jest umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów pochodzących z różnego typu utworów literackich,prasy, publikacji nieliterackich, ulotek, broszur informacyjnych. Zdający powinni wykazać, że potrafią: odnaleźć w tekstach konkretne, szczegółowe informacje, zrozumieć ogólny sens tekstów egzaminacyjnych, domyślić się niewyrażonych wprost znaczeń, rozpoznać nastawienie różnych postaci do opisywanych kwestii oraz ich opinie na różne tematy. Ćwiczenia jakie występują w tej części egzaminu to: wybieranie jednej z kilku podanych odpowiedzi, uzupełnianie luk w tekście, dopasowywanie do siebie fragmentów tekstu. W części gramatycznej trzeba się wykazać umiejętnością posługiwania się językiem angielskim poprzez uzupełnianie brakujących słów i wyrażeń w tekście, przekształcanie zdań i tworzenie wyrazów pochodnych.

Pisanie 1 godzina 30 minut

W tej części egzaminu należy napisać dwie prace. Praca pierwsza, obowiązkowa dla wszystkich o długości od 220-260 słów, druga o takiej samej długości jest wybierana z kilku propozycji. Zadania w tej części to: artykuły, listy (w tym listy referencyjne i aplikacje), sprawozdania, projekty, recenzje, teksty informacyjne, zgłoszenia do konkursu, fragmenty dłuższych tekstów czy eseje. Jeden z tematów w drugiej części dotyczy książki z listy nieobowiązkowych lektur.

 

Słuchanie 40 minut

W tej części sprawdzana jest umiejętność rozumienia języka mówionego w różnych sytuacjach życiowych. Występują tu takie typy nagrań jak: rozmowy, anegdoty, komunikaty, wykłady, dyskusje, wywiady, audycje radiowe i wiadomości. W nagraniach pojawiają się różne akcenty. Oceniana jest umiejętność wyłowienia szczegółowych informacji jak i zrozumienia ogólnego sensu słuchanych fragmentów, odgadnięcia postaw i opinii reprezentowanych przez postacie występujące w nagraniu. Typy zadań to: wybieranie jednej z kilku podanych odpowiedzi, dopasowywanie do siebie fragmentów tekstu, uzupełnianie zdań czy uzupełnianie luk w tekście.

Mówienie 15 minut

W tej części egzaminu bierze udział dwóch egzaminatorów i dwóch zdających. Jeden egzaminator zadaje pytania zdającym, drugi przysłuchuje się rozmowie. Pierwszy etap to rozmowa pomiędzy egzaminatorem i zdającymi na tematy bliskie kandydatowi np. rodzina, codzienne zajęcia, spędzanie wolnego czasu, itp. Drugi etap to komentarz do ilustracji, które samodzielnie omawia przez ok. 1 minutę. Po wypowiedzi każdego zdającego, kandydat przysłuchujący się jest proszony o udzielenie krótkiej odpowiedzi na pytanie powiązane z poruszanym tematem. Trzeci etap to zadanie wykonywane wspólnie przez obu zdających na podstawie otrzymanych od egzaminatora ilustracji i ustnych wskazówek. Ostatni etap to dyskusja z egzaminatorem na temat poruszany w trzeciej części egzaminu ustnego.

Współpraca

Egzaminy