Piątek, 21 września 2018

Cambridge ESOL

FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE)

Egzamin FCE sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEF). Jeżeli Twoja znajomość języka angielskiego pozwala Ci efektywnie posługiwać się nim w wielu codziennych sytuacjach, w tym w pracy lub w nauce, to egzamin FCE jest dla Ciebie.,/p>

Aby zdać egzamin, kandydat powinien posiadać szeroki zasób słownictwa, być w stanie uzasadnić swoje zdanie w dyskusji, a także umieć odpowiednio dobrać styl wypowiedzi do sytuacji. Kandydat powinien ponadto wykazać się umiejętnością dostosowania właściwego rejestru w wypowiedziach pisemnych i ustnych i umieć je formułować w sposób uprzejmy.

Dlaczego FCE?

FCE to najpopularniejszy egzamin językowy w Polsce. Testuje praktyczną znajomość języka angielskiego na poziomie wyższym średnio-zaawansowanym i sprawdza wszystkie umiejętności językowe - czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu, mówienie, a także użycie gramatyki i słownictwa przy pomocy materiałów zaczerpniętych z sytuacji życia codziennego. Posiadanie certyfikatu FCE oznacza, że znasz angielski w stopniu wystarczającym, aby praktycznie używać go w pracy biurowej lub gdy pracujesz na stanowisku menedżerskim. Znajomość angielskiego udokumentowana certyfikatem FCE będzie szczególnie użyteczna, jeżeli Twoja praca wymaga częstych kontaktów z obcokrajowcami. Ponadto osoby, które zdały FCE poradzą sobie z prowadzeniem korespondencji biurowej, rozmowami telefonicznymi, będą w stanie brać udział w szkoleniach odbywających się w języku angielskim, korzystać z angielskich podręczników i czytać artykuły po angielsku. FCE jest uznawany przez wielu pracodawców i różne instytucje edukacyjne na świecie i pomoże Ci w ocenie Twoich postępów w nauce języka angielskiego. Uzyskanie certyfikatu FCE ułatwi Ci zdawanie egzaminów na wyższych poziomach zaawansowania (np. CAE) w przyszłości. Każdy kandydat otrzymuje raport podsumowujący wyniki uzyskane z poszczególnych części egzaminu. Jeżeli zdasz egzamin, otrzymasz certyfikat przyznawany przez University of Cambridge ESOL Examinations, ważny przez całe życie.

Z jakich części składa się egzamin FCE?

Egzamin FCE składa się z czterech części:

  • Czytanie (Reading) i Use of English (Stosowanie struktur językowych)
  • Pisanie (Writing)
  • Rozumienie ze słuchu (Listening)
  • Mówienie (Speaking)
Czytanie i stosowanie struktur językowych 1 godzina 15 minut

W tej części egzaminu sprawdzana jest umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów pochodzących z różnego typu utworów literackich i prasy. Zdający powinni wykazać, że potrafią zrozumieć zarówno szczegóły jak i ogólny sens tekstów egzaminacyjnych oraz domyślić się nie wyrażonych wprost znaczeń. Ćwiczenia jakie występują w tej części egzaminu to: wybieranie jednej z kilku podanych odpowiedzi, uzupełnianie luk w tekście, dopasowywanie do siebie fragmentów tekstu. W części gramatycznej egzaminu trzeba wykazać się umiejętnością sprawnego posługiwania się językiem angielskim poprzez uzupełnianie brakujących słów i wyrażeń w tekście oraz parafrazowanie zdań.

Pisanie 1 godzina 20 minut

W tej części egzaminu należy napisać dwa teksty, jeden i drugi o długości 140 - 190 słów. Typ tekstów to na przykład: list, artykuł prasowy, sprawozdanie z jakiegoś wydarzenia, recenzja, podanie, rozprawka lub opowiadanie. Temat pierwszej pracy jest obowiązkowy dla wszystkich kandydatów, drugi można sobie wybrać z kilku propozycji, także w oparciu o lektury obowiązujące w danej sesji.

Słuchanie 40 minut

W tej części egzaminu sprawdzana jest umiejętność rozumienia języka mówionego w różnych sytuacjach. Nagrania mogą obejmować rozmowy, wykłady, dyskusje, wywiady, audycje radiowe lub wiadomości. Wszystkie nagrania, w których pojawiają się różne rodzaje akcentów, odtwarzane są dwukrotnie. Oceniana jest zarówno umiejętność wyłowienia szczegółowych informacji jak i zrozumienia ogólnego sensu słuchanych fragmentów. Zadania, które należy rozwiązać w tej części egzaminu polegają na wybraniu jednej z kilku podanych odpowiedzi, uzupełnianiu luk w tekście i dopasowywaniu wypowiedzi do sytuacji.

Mówienie 14 minut

W tej części egzaminu bierze udział dwóch egzaminatorów i dwóch zdających. Jeden egzaminator zadaje pytania zdającym, drugi przysłuchuje się rozmowie. Pierwsza etap to rozmowa z egzaminatorem na tematy bliskie kandydatowi np. rodzina, codzienne zajęcia, spędzanie wolnego czasu, itp. W Drugiej części egzaminu każdy ze zdających porównuje samodzielnie dwie ilustracje przez ok. 1 minutę. Kandydat przysłuchujący się jest proszony o udzielenie krótkiego komentarza do ilustracji powiązanego z poruszanym tematem. Trzecia część to rozmowa obu zdających na podstawie otrzymanych od egzaminatora ilustracji, gdzie oprócz słownictwa i gramatyki oceniana jest także sprawność komunikowania się z innymi. Ostatni etap rozmowa z egzaminatorem na temat związany z zadaniem trzecim.

Współpraca

Egzaminy